ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานภาษี
ข้อมูลสนามกีฬาในตำบลดอยหล่อ
ข้อมูลศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ
 
 

 

   
 

 การสัมมนาสรุปบทเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารจัดการพลังงานที่ดี 11.05.2565 <11/05/65>

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์กาบบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และนายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้นายศฤงคาร อุปนันต์ หัวหน้าสำนักปลัด, นางสาวอิษณาติ ด่านพานิชน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายอร่าม หน้าทิพย์ ประธานกลุ่ม ศพก.ดอยหล่อ เข้าร่วมการสรุปบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการพลังงานที่ดี ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน โดยได้รับเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นต้นแบบในการบริหารและจัดการพลังงาน ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี2565 รับรองโดย สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงพลังงาน ณ ห้องประชุมโลกุตระ 1 ชั้น 3 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 


 รับส่งผู้ป่วย หมู่ที่ 17 บ้านใหม่พัฒนา 11.05.2565 <11/05/65>

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และนายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด นำรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน ขห 6476 เชียงใหม่ ออกรับผู้ป่วยจิตเวช 1 ราย ในพื้นที่ หมู่ที่ 17 บ้านใหม่พัฒนา เพื่อไปรักษาตัว ณ โรงพยาบาลสวนปรุง 


 การอบรมปฏิบัติการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษา โรงเรียนสองแคววิทยาคม <10/05/65>

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.20-16.00 น.ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และนายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนในการอบรมปฏิบัติการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษา ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ บริเวณใต้ถุนอาคารพิกุลแก้ว โรงเรียนสองแคววิทยาคม 


 กิจกรรมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 <10/05/65>

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่มาฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ซึ่งทางศูนย์ฟื้นฟูฯ มีการให้บริการโดยทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข ร่วมกับ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 2 ท่าน และผู้ให้การดูแล (Care giver)
คอยให้บริการในการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย, ตรวจสุขภาพ, ทำแผล, กระตุ้นพัฒนาการ, ทำกายภาพบำบัด, ฝึกพูดโดยนักกิจกรรมบำบัด, ฝึกการเคลื่อนไหว, แนะนำการใช้ชีวิตประจำวัน และการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เปิดให้บริการทุกวันอังคาร และวันศุกร์ สำหรับผู้ป่วยของศูนย์ฯ และรับสมัครผู้ป่วยรายใหม่ ทุกวันพุธ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.0-53369-049 ต่อ 14 ในวันเวลาราชการ 


 รับมอบต้นทองอุไร 10.05.2565 <10/05/65>

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และบุคลากรทุกท่าน ขอขอบคุณ นายบุญศรี หมีคณะ หมู่ที่ 20 บ้านห้วยทราย ที่ได้มอบต้นกล้า “ต้นทองอุไร” จำนวน 50 ต้น ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ สำหรับปลูกเพื่อประดับเส้นทางและสร้างความร่มรื่น บริเวณทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
 


 สำรวจถนนทางเข้าศูนย์ราชการอำเภอดอยหล่อ-ผาช่อ โดยกรมทางหลวง 10.05.2565 <10/05/65>

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.10 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และนายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าจากกรมทางหลวง ที่ออกปฏิบัติหน้าที่ สำรวจเส้นทาง บริเวณถนนทางเข้าศูนย์ราชการอำเภอดอยหล่อ-ผาช่อ เพื่อปรับปรุงเส้นทางให้สะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรผ่าน 


 ประชุมบุคลากรในสำนักปลัด 10.05.2565 <10/05/65>

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ พร้อมคณะผู้บริหาร และนายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดประชุมบุคลากรในสำนักปลัดได้แก่ หัวหน้าสำนักปลัด ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสำนักปลัด, การปรับโครงสร้างสำนักงานปลัด, แนะนำการทำงานของทุกฝ่ายให้เป็นไปด้วนความเรียบร้อย, กำหนดแนวทางและติดตามผลการประเมิน LPA พร้อมทั้ง พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานทั้ง 11 งาน ให้บรรลุตามเป้าหมาย 


 การขยายกำหนดเวลาดำเนการตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 <10/05/65>

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และนายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้ งานพัฒนารายได้ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง ดำเนินการขยายระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกับผู้เสียภาษี และมิให้กระทบสิทธิของผู้เสียภาษีและกระบวนการจัดเก็บรายได้ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 20) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดิม ภายในเดือนเมษายน 2565 ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปจนถึง เดือนมิถุนายน 2565 ณ งานพัฒนารายได้ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง โทร.053-369049 ต่อ 23 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ในวันและเวลาราชการ 


 การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2565 9.05.2565 <09/05/65>
 


 จุดบริการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 Drive Thru อำเภอดอยหล่อ 9.05.2565 <09/05/65>

 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2022 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com