ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

                          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
เรื่อง  กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
………………………………………
      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (9) และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  ประกอบกับข้อ 4  แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล   เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการ อันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2544   และประกาศกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่  21  สิงหาคม  2545  เกี่ยวกับ  กำหนดกองหรือส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่  (ก.อบต.จังหวัด) ในการประชุมครั้งที่   10   / 2548  เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ.   2548  จึงประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ไว้ดังนี้
  1.สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ งานประชุมสภาฯ การจัดทำทะเบียนสมาชิก อบต. งานเลือกตั้ง การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม งานกฎหมายและคดี งานส่งเสริมการเกษตร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสวัสดิการสังคม การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด งานประชาสัมพันธ์องค์กร การดำเนินงานเกี่ยวกับการขออนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 7 งาน คือ
1.1  งานบริหารทั่วไป
           -งานสารบรรณ
           -งานตรวจสอบภายใน
           -งานบริหารงานบุคคล
           -งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
           -งานประชาสัมพันธ์
           -งานอาคารสถานที่
           -งานรักษาความสงบเรียบร้อย
           -งานสนับสนุนและบริการประชาชน
           -งานรัฐพิธี
           -งานประชาสัมพันธ์องค์กร
           -งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
           -งานจัดทำข้อบังคับงบประมาณ
           -งานโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล
           -งานประสานโครงการฝึกอบรม
             -งานการประชุมกลุ่มพลังมวลชนอื่น ๆ
           -งานอำนวยการและประสานราชการ
           -งานชุมชนสัมพันธ์
           -งานอื่น ๆ ที่มิได้กำหนดว่าเป็นภารกิจหรือความรับผิดชอบของส่วนราชการใด

1.2 งานนโยบายและแผน
           -งานนโยบายและแผนพัฒนา
           -งานวิชาการ
           -งานงบประมาณ
           -งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

1.3  งานกฎหมายและคดี
           -งานกฎหมายและคดี
           -งานนิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ
           -งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง       
           -งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
           -งานระเบียบการคลัง
           -งานข้อบัญญัติและระเบียบของอบต.
           -งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่ประชาชน
           -งานคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ
           -งานระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ
           -งานการประชุมสภาอบต.
           -งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภาอบต.
           -งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
           -งานเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.
           -งานข้อมูลการเลือกตั้ง
           -งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภาอบต.

1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
           -งานอำนวยการอปพร.
           -งานป้องกันสาธารณภัย
           -งานช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย
           -งานกู้ภัย
           -งานช่วยเหลือและให้บริการประชาชนในกิจการสาธารณประโยชน์

1.5 งานกิจการสภา อบต.
           - งานระเบียบข้อบังคับประชุม
          - งานการประชุม
          - งานอำนวยการและประสานงาน

1.6 งานส่งเสริมการเกษตร
   1.6.1งานส่งเสริมการเกษตร
         - งานวิชาการเกษตร
         - งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
         - งานส่งเสริมการเกษตร
   1.6.2งานส่งเสริมปศุสัตว์
         - งานข้อมูลวิชาการ
         - งานบำบัดน้ำเสีย
            - งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด

1.7  งานสวัสดิการสังคม
   1.7.1 งานสวัสดิการสังคม พัฒนาชุมชน และสังคม
           -งานสวัสดิการสังคม เช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ป่วยโรคเอดส์  เป็นต้น
           -งานสุสานและฌาปณสถาน
           -งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
           -งานพัฒนาชุมชนและสังคม
           -งานจัดระเบียบชุมชน
           -งานสังคมสงเคราะห์
           -งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
           -งานศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน
            -งานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ
    1.7.2งานส่งเสริมอาชีพ  และพัฒนาสตรี
           -งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน
           -งานส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของสตรี
           -งานสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรี-แม่บ้าน
           -งานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจกิจชุมชน
           -งานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์
           -งานส่งเสริมและพัฒนากิจการร้านค้าชุมชนประจำตำบลและหมู่บ้าน
           -งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
           -งานส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
           -งานส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดสินค้ากลุ่มอาชีพ กลุ่มหัตถกรรมและอุตสาหกรรมครอบครัว

2. ส่วนการคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ - จ่ายเงินทุกประเภท
งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่ง รายงานเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ
2.1 งานการเงินและบัญชี
       - งานการเงิน
       - งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
       - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
       - งานเก็บรักษาเงิน
       - งานการบัญชี
       - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
       - งานงบการเงินและงบทดลอง
       - งานแสดงฐานะทางการเงิน
 2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
       - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
       - งานพัฒนารายได้
       - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
       - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
 2.3  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
       - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
       - งานพัสดุ
         - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์

3.  ส่วนโยธา   มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต.  งานบำรุง ซ่อม และจัดทำทะเบียน สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต.   และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  งานควบคุมอาคาร  การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน  คือ
 3.1   งานก่อสร้าง
         - งานก่อสร้างและบูรณะถนน
         - งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ำ
         - งานข้อมูลก่อสร้าง
 3.2   งานออกแบบและควบคุมอาคาร
         - งานประเมินราคา
         - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
         - งานออกแบบและบริการข้อมูล
3.3   ฝ่ายประสานสาธารณูปโภคและ ผังเมือง
         - งานประสานกิจการประปา
         - งานไฟฟ้าสาธารณะ
         - งานระบายน้ำ
         - งานสำรวจและแผนที่
         - งานวางผังพัฒนาเมือง
         - งานควบคุมทางผังเมือง

  4. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการดูแล  ควบคุม สุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ การควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การรักษาและควบคุมโรค การส่งเสริมและเผยแพร่การป้องกันยาเสพติดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งาน  คือ
4.1  ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม
        - งานสุขาภิบาลทั่วไป
        - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
        - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
        - งานอนามัยชุมชน
 4.2  ฝ่ายรักษาความสะอาดและควบคุมโรค
        - งานรักษาความสะอาด
        - งานกำจัดขยะและน้ำเสีย
        - งานส่งเสริมและเผยแพร่
        - งานป้องกันยาเสพติด
        - งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ

5. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการศึกษา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา  การเผยแพร่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งาน คือ
5.1  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
           -งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนชุมชน
           -งานส่งเสริม  สนับสนุน และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และอนุบาล
           -งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและมัธยม
           -งานส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีท้องถิ่น
           -งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการศาสนา
           -งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการเด็กและเยาวชน
           -งานห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์  และเครือข่ายทางการศึกษา
           -งานส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
           -งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
5.2  งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจการกีฬา
           -งานสำรวจแหล่งท่องเที่ยว
           -งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการท่องเที่ยว
           -งานปรับปรุงบูรณะและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
           -งานบริการที่พักชั่วคราวสำหรับนักท่องเที่ยว
           -งานจัดตั้งและให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
           -งานจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและบริการนักท่องเที่ยว
           -งานส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการกีฬา
           -งานดูแล  และบำรุงรักษาสนามกีฬาและศูนย์กีฬาประจำตำบล และประจำหมู่บ้าน
           -งานบริหารโครงการฝึกสอน  ฝึกซ้อม  และการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน  ตำบล อำเภอ 
             และจังหวัด
           -งานควบคุมและให้บริการอุปกรณ์กีฬา
           -งานศูนย์เยาวชนประจำตำบล  และหมู่บ้าน
           -งานจัดหาและดูแลรักษาวัสดุ  อุปกรณ์กีฬา

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2548  เป็นต้นไป

                   ประกาศ  ณ  วันที่ 3  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2549             


                                           นายกิจพัฒน์   กันธิยะ
                                          (นายกิจพัฒน์   กันธิยะ)
                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

 

 
 
 Copy Right 2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com