ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 
อบต.ดอยหล่อ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน": องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ กองอำนวยการรัก... (25/08/59)
นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ: เนื่องในวโรกาสวันฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน... (16/08/59)
โครงการอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559: องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์กา... (15/08/59)
การแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตร ระหว่างทีม อบต.ดอยหล่อ และ สนภ.3: การแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีม สนภ.3 กับ ทีม... (25/08/59)
อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี 2559: องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ ... (15/08/59)
อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการส่งเสริมหมู่บ้านแสนสุข ทุกคนมีศีลธรรม: องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดโครงการส่งเสริมหมู่บ้านแสนสุข ทุกคนมีศีลธร... (08/08/59)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ(Cape Seal และ ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน จำนวน 10 โครงการ) : (10/08/59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ปรุะกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอย รอบที่ 2): (23/03/59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยขน์ร่วมกัน (จ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอย ครั้งที่ 2):... (22/03/59)
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ : (19/08/59)
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต โดยวิธีตกลงราคา: (15/08/59)
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีตกลงราคา: (15/08/59)

 

 

วัดม่อนห้วยแก้ว ประวัติความเป็นมา วัดม่อนห้วยแก้ว เป็นวัดในสังกัดมหานิกาย แรกก่อตั้งใช้ชื่อว่าสำนักสงฆ์รัตนาราม ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านหลังม่อน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่อยู่ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๘๙ (นส ๔ จ) ทิศตะออกและทิศใต้ติดกับหมู่บ้านจัดสรร ทิศเหนือและทิศตะวันตกติด...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

วิสัยทัศน์... ""
พูดคุย/อ่านต่อ..

 แนวข้อสอบ วิศวกรสิ่งแวดล้อม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห... <25/08/59>
 แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานผลิตภัณฑ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคน... <25/08/59>
 แนวข้อสอบ นักวิชาการสัตวบาล องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห... <25/08/59>
 แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ องค์การส่งเสริมกิจการโค... <25/08/59>
 แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี องค์การส่งเสริมกิจการโ... <25/08/59>
 แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การส่งเสริมกิจกา... <25/08/59>
 แนวข้อสอบ นิติกร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย... <25/08/59>
 แนวข้อสอบ นายสัตว์แพทย์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งปร... <25/08/59>
 ขอนุญาติประชาสัมพันธ์ <14/08/59>
 แนวข้อสอบ T5004 พยาบาลวิชาชีพ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ... <11/08/59>
อ่านต่อ..

10 วิธีพิชิตเดทออนไลน์ครั้งแรก : การจะออกเดทกับคู่สนทนาออนไลน์อาจทำให้คุณกังวลได้ เมื่อมีคำถามผุดขึ้นมาในหัว อาทิ เขาจะเหมือนกับในรูปไหม? แล้วตัวคุณเองจะเหมือนกับในรูปหรือเปล่า... (26/08/52)
กล้วยน้ำว้าเสริมภูมิต้านหวัด 2009 : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ เผย พุงทะลายและกล้วยน้ำว้าเสริมภูมิคุ้มกันต้านไข้หวัด09 ระบุ มีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากฟ้าทะลายโจร ฝ่ายเภสัชและผลิตภั... (31/07/52)

กลุ่มแหนม บ้านเหล่าเป้า หัวหน้ากลุ่ม คุณเพียรศรี ประทุมทา
กลุ่มน้ำพริกตาแดง บ้านเหล่าเป้า หัวหน้ากลุ่ม คุณยุพิน อุ่นทราย
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บ้านท่าล้อ หัวหน้ากลุ่ม คุณสายพิณ ศรีสถาพร
กลุ่มหัตถกรรมและงานไม้ดอยหล่อ หัวหน้ากลุ่ม คุณเดือนเพ็ญ ประเสริฐสังข์

 

 
 
 Copy Right 2006-2016 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com