ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 
งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยน้อย ตำบลดอยหล่อ ประจำปี 2559: เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วน... (23/05/59)
กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจผู้สูงวัยดอยหล่อ ประจำวันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2559: กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจผู้สูงวัยดอยหล่อและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ... (16/05/59)
อบต.ดอยหล่อจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปี 2559: อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยของ อสม. นักเรียน น... (11/05/59)
กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจผู้สูงวัยดอยหล่อฯ ประจำวันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2559: ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร... (23/05/59)
ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินช่วยเหลือผู้มีรายไ้ด้น้อยในเขตตำบลดอยหล่อ: ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่ กองกิจการนิคมสร้างต... (16/05/59)
ขอเชิญร่วมกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจผู้สูงวัยดอยหล่อ ประจำวันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2559: ประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจผู้สูงวัยดอยหล่อ และ... (11/05/59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ปรุะกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอย รอบที่ 2): (23/03/59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยขน์ร่วมกัน (จ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอย ครั้งที่ 2):... (22/03/59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชือผู้ชนะการเสนอราคา (อาคาร ศพอส.): (10/03/59)
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ: (26/05/59)
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเต็นท์ทรงโค้ง: (19/05/59)
ประกาศราคากลางก่อสร้างชลประทานขุดลอกทรายบริเวณท่าแพสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน ๔ สถานี และขุดบ่อบริเวณลำน้ำปิงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บริ... (12/05/59)

 

 

วัดฟ้าหลั่ง ประวัติวัดฟ้าหลั่ง "วัดฟ้าหลั่ง" ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสันหิน (เดิมเรียกว่าบ้านม่วงงาม) ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ติดถนนสายเชียงใหม่-ฮอด กิโลเมตรที่ ๓๗.๕ เชื่อกันว่า วัดฟ้าหลั่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ ๔๐๐ กว่าปีมาแล้ว ก่อนที่จะกลายเป็นวัดร้างเป็นร...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

วิสัยทัศน์... ""
พูดคุย/อ่านต่อ..

 ขอเชิญอบรม "การใช้งาน SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ&... <19/05/59>
 เครื่องพิมพ์เช็ค <04/05/59>
 โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ส... <30/03/59>
 ประชาสัมพันธ์ร้านคอมพิวเตอร์ <29/03/59>
 จัดกรุ๊ปทัวร์สัมมนา เที่ยวทะเลกระบี <22/03/59>
 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ <22/01/59>
 ขอเชิญอบรม "เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้... <11/01/59>
 ขอเชิญอบรม "การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD... <30/12/58>
 ร้านจิรากรณ์พลาสติก จำหน่าย โต๊ะ เก้าอี้พลาสติก <20/12/58>
 ขอไฟล์ รูป ประชาสัมพันธ์ งานดอยหล่อ ปี 58 <10/10/58>
อ่านต่อ..

10 วิธีพิชิตเดทออนไลน์ครั้งแรก : การจะออกเดทกับคู่สนทนาออนไลน์อาจทำให้คุณกังวลได้ เมื่อมีคำถามผุดขึ้นมาในหัว อาทิ เขาจะเหมือนกับในรูปไหม? แล้วตัวคุณเองจะเหมือนกับในรูปหรือเปล่า... (26/08/52)
กล้วยน้ำว้าเสริมภูมิต้านหวัด 2009 : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ เผย พุงทะลายและกล้วยน้ำว้าเสริมภูมิคุ้มกันต้านไข้หวัด09 ระบุ มีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากฟ้าทะลายโจร ฝ่ายเภสัชและผลิตภั... (31/07/52)

กลุ่มน้ำพริกตาแดง บ้านเหล่าเป้า หัวหน้ากลุ่ม คุณยุพิน อุ่นทราย
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บ้านท่าล้อ หัวหน้ากลุ่ม คุณสายพิณ ศรีสถาพร
กลุ่มหัตถกรรมและงานไม้ดอยหล่อ หัวหน้ากลุ่ม คุณเดือนเพ็ญ ประเสริฐสังข์
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บ้านวังธารทอง หัวหน้ากลุ่ม คุณสมพร วรรณเเถิน

 

 
 
 Copy Right 2006-2016 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com