ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 
โครงการ ธอส.สร้างบ้านเพื่อผู้ยากไร้ตำบลดอยหล่อ: สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แ... (14/11/60)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ : บรรยากาศการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เน้นเสริมสร้าง... (13/11/60)
ยี่เป็งดอยหล่อ ปี 2560 : องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ บ้านวังขามป้อม หมู่ที่ 7 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโคร... (09/11/60)
อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการส่งเสริมประเพณีกว่างชน: องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ กลุ่มอนุรักษ์กว่างชนตำบลดอยหล่อ จัดโครงการส่งเสริมปร... (13/11/60)
การฝึกอบรมและคัดกรองสุขภาพประชาชนตำบลดอยหล่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.... (13/11/60)
อบต.ดอยหล่อ ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ": วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริ... (13/11/60)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ขนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยโจ้ (ดอ... (16/11/60)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง:... (16/11/60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องรับส่งวิทยุ ฯลฯ: (13/11/60)
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน เดือนพฤฤศจิกายน 2560: (31/10/60)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก: (31/10/60)
ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ: (30/10/60)

 

 

ผาช่อ แหล่งท่องเที่ยวผาช่อ เป็นประติมากรรมตามธรรมชาติที่มีความมหัศจรรย์ เกิดจากการสะสมของตะกอนบริเวณขอบแอ่งของแม่น้ำ เป็นตะกอนยุคเทอเชียรี มีอายุประมาณ 5 ล้านปี สันนิษฐานว่าบริเวณนี้เป็นแม่น้ำปิงมาก่อน ต่อมาธรณีแปรสัณฐาน ชั้นตะกอนถูกดันตัวสูงขึ้น ภายหลังปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น ฝน ลม กัดเซาะชะล้างผิวหน้าชั้...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

วิสัยทัศน์... ""
พูดคุย/อ่านต่อ..

 เก็งข้อสอบ(หนังสือสอบ) นักวิชาการตรวจสอบบัญชี กรมตรวจบั... <20/11/60>
 เทคนิค(หนังสือสอบ) นักวิชาการตรวจสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีส... <20/11/60>
 ออกข้อสอบตรง+หนังสือสอบ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี กรมตรวจบ... <20/11/60>
 กำหนดการสอบ]แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ <19/11/60>
 [คู่มือสอบติด]+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ... <19/11/60>
 หนังสือออนไลน์ คู่มือสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ... <19/11/60>
 เทคนิคการสอบ#ข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ <19/11/60>
 สรุปแนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ประเภท ข ยศ.ทบ. กรมยุทธศึกษาท... <19/11/60>
 เตรียมสอบ+แนวข้อสอบ ศิลปศาสตร์ ยศ.ทบ. กรมยุทธศึกษาทหารบ... <19/11/60>
 ชุดติวสอบ นิติศาสตร์ ยศ.ทบ. กรมยุทธศึกษาทหารบก <19/11/60>
อ่านต่อ..

10 วิธีพิชิตเดทออนไลน์ครั้งแรก : การจะออกเดทกับคู่สนทนาออนไลน์อาจทำให้คุณกังวลได้ เมื่อมีคำถามผุดขึ้นมาในหัว อาทิ เขาจะเหมือนกับในรูปไหม? แล้วตัวคุณเองจะเหมือนกับในรูปหรือเปล่า... (26/08/52)
กล้วยน้ำว้าเสริมภูมิต้านหวัด 2009 : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ เผย พุงทะลายและกล้วยน้ำว้าเสริมภูมิคุ้มกันต้านไข้หวัด09 ระบุ มีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากฟ้าทะลายโจร ฝ่ายเภสัชและผลิตภั... (31/07/52)

กลุ่มแหนมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารเหล่าเป้า หัวหน้ากลุ่ม คุณเพียรศรี ประทุมทา
กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านดงป่าหวาย หัวหน้ากลุ่ม คุณสุกัญญา อุปนันท์
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านท่าล้อ หัวหน้ากลุ่ม คุณสายพิณ ศรีสถาพร
กาแฟอมก๋อย กาแฟอมก๋อย

 

 
 
 Copy Right 2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com