ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

 

 แผ่นพับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 <20/09/60>ดาวน์โหลดเอกสาร
107 : 1753_781_Brochures information.pdf (425 KB.) 


 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ <20/09/60>ดาวน์โหลดเอกสาร
106 : 1752_780_Operating manual information center.pdf (599 KB.) 


 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลข่าวสารของแต่ละส่วนราชการให้เป็นปัจจุบัน <20/09/60>ดาวน์โหลดเอกสาร
105 : 1751_779_command person information center.pdf (141 KB.) 


 แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสาร <20/09/60>ดาวน์โหลดเอกสาร
104 : 1750_778_Form information.pdf (196 KB.) 


 ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ <20/09/60>ดาวน์โหลดเอกสาร
103 : 1749_777_PR Information center.pdf (84 KB.)
 
     
หน้า:   | 1 |   2   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com