ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

 

 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 <03/05/61>ดาวน์โหลดเอกสาร
Information Act : 2003_1004_komun-2540.pdf (4.17 MB.)
คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 : 2003_1005_MANUAL.docx (635 KB.)
แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสาร : 2003_1006_FORM.docx (20 KB.)
แผ่นพับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ : 2003_1007_Brochures.doc (2.21 MB.)
คำสั่้งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร : 2003_1008_COMMAND1.docx (115 KB.)
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน : 2003_1009_COMMAND2.docx (118 KB.)
ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร : 2003_1010_Announce.docx (114 KB.)
หนังสือประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร : 2003_1011_public relation.doc (167 KB.)
บันทึกข้อความแจ้งการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร : 2003_1012_Record.doc (47 KB.)
 
     
หน้า:   | 1 |   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com